Stanovy

Asociace Blower Door CZ, z.s.

Čl. 1.

Název a sídlo

Název: Asociace Blower Door CZ, z.s.

Sídlo: Fojtíkova 2406, Rakovník

Čl. 2

Statut asociace

Asociace Blower Door CZ, z.s. (dále jen asociace) je dobrovolné profesní nepolitické sdružení osob zabývajících se stanovením průvzdušnosti budov tlakovou metodou a odvozenými postupy a dalšími aktivitami, které se zabývají propagací komplexní kvality budov, zejména energetických úspor, na základě snížení jejich průvzdušnosti.

Čl. 3

Cíl činnosti asociace

Cílem asociace je

 1. Sdružovat fyzické a právnické osoby zabývající se stanovením průvzdušnosti budov, vývojem a výzkumem v oboru průvzdušnosti budov a stavebních konstrukcí.
 2. Podporovat profesní rozvoj osob zabývajících se stanovením průvzdušnosti budov.
 3. Vyvíjet, ověřovat a zavádět do praxe nové metody v oboru stanovení průvzdušnosti.
 4. Dbát na dodržování správné praxe v oboru stanovení průvzdušnosti.
 5. Zajišťovat spolupráci členů asociace s laickou i odbornou veřejností.
 6. Spolupracovat s institucemi a orgány státní správy ve věcech dotýkajících se činnosti asociace a přípravy právních a technických předpisů.

Čl. 4

Členství

 1. Členem asociace mohou být fyzické osoby starší 18 let, kteří splňují následující podmínky:

a)    souhlasí s cíli a stanovami asociace Dior Outlet

b)    prokáže svou právní bezúhonnost

c)    písemně zdůvodní motivaci vstupu do asociace a prokáže profesní vazbu na předmět činnosti asociace

d)    předloží písemnou přihlášku do asociace

 1. O přijetí za člena asociace rozhoduje valná hromada asociace na základě doporučení rady asociace. Na členství není právní nárok.
 2. Členství vzniká dnem přijetí za člena z rozhodnutí valné hromady.
 3. Členství zaniká:

a)     vystoupením člena písemným oznámením radě,

b)     úmrtím člena,

c)      zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady,

d)     zánikem asociace.

 1. Dokladem členství je potvrzení vydané radou asociace.
 2. Asociace je otevřena pro fyzické a právnické osoby, které svým zaměřením a zájmem, podporují cíle asociace. Tyto osoby užívají na základě rozhodnutí rady asociace statut sympatizujícího člena.
 3. Sympatizujícím členem asociace mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, jejichž zástupci osobně a prostřednictvím statutárních zástupců projeví souhlas se stanovami a cíli asociace, které schválí rada asociace.

 

Čl. 5

Práva a povinnosti členů

Člen asociace má právo:

a)    účastnit se jednání valné hromady,

b)    volit orgány asociace,

c)    být volen do orgánů asociace,

d)    obracet se na orgány asociace s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření

 

Sympatizující člen asociace má právo:

a)    účastnit se jednání valné hromady,

b)    obracet se na orgány asociace s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření

Člen asociace má povinnost zejména:

a)    dodržovat stanovy asociace,

b)    dodržovat etický kodex asociace, pravidla správné praxe a plnit usnesení valné hromady

c)    aktivně se podílet na plnění cílů asociace,

d)    svědomitě vykonávat funkce v orgánech asociace,

e)    platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou,

f)     dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno asociace.

Sympatizující člen asociace má povinnost zejména:

a)    dodržovat stanovy asociace,

b)    podílet se na plnění cílů asociace

c)    dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno asociace

Čl. 6

Orgány asociace

Orgány asociace jsou:

1)    valná hromada,

2)    rada asociace,

3)    předseda a místopředseda

Čl. 7

Valná hromada

1)    Valná hromada je nejvyšším orgánem asociace.

2)    Valnou hromadu tvoří všichni členové asociace, kromě sympatizujících členů asociace.

3)    Valnou hromadu svolává rada asociace podle potřeby, nejméně však jedenkrát v kalendářním roce. Rada svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů asociace.

4)    Valná hromada zejména:

a)    rozhoduje o změnách stanov asociace,

b)    schvaluje úkoly asociace pro příslušné období, výroční zprávu asociace, rozpočet a roční závěrku hospodaření,

c)    volí členy rady asociace,

d)    rozhoduje o počtu členů rady asociace,

e)    rozhoduje o zrušení členství,

f)     rozhoduje o zrušení asociace.

5)    Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.

6)    Každý člen asociace má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.

7)    Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů asociace. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení asociace je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů asociace.

Čl. 8

Rada asociace

1)    Rada asociace je výkonným orgánem asociace, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Rada řídí činnost asociace v období mezi zasedáními valné hromady.

2)    Členství v radě vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého z členů.

3)    Rada má nejméně 3 členy.

4)    Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně jedenkrát ročně.

5)    Rada zejména:

a)    volí ze svých členů předsedu a místopředsedu,

b)    koordinuje činnost asociace,

c)    svolává valnou hromadu,

d)    zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,

e)    doporučuje přijetí za člena asociace, nebo sympatizujícího člena asociace

 

6)    Předseda a místopředseda rady zastupují asociaci navenek a jednají jejím jménem samostatně.

7)    K zajištění činnosti asociace může rada zřídit kancelář asociace.

8)    Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.

9)    Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

10) Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu 12 měsíců nesejde usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci rada.

Čl. 9

Předseda

1)    Předseda naplňuje rozhodnutí rady a zastupuje asociaci navenek, jedná jejím jménem, přijímá zaměstnance asociace do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech asociace. Rozsah pravomocí předsedy stanoví rada.

2)    Předsedu a místopředsedu volí rada asociace.

3)    Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí rady, vedení účetní evidence a plynulý chod asociace.

4)    Předseda připravuje podklady pro jednání rady asociace.

5)    V případě, kdy předseda není schopen vykonávat svou funkci, přebírá jeho pravomoci a působnost místopředseda.

Čl. 10

Zásady hospodaření

1)    Asociace hospodaří s movitým majetkem.

2)    Zdroji majetku jsou zejména:

a)    dary a příspěvky právnických a fyzických osob,

b)    výnosy majetku,

c)    členské příspěvky (pokud jsou vybírány),

d)    poplatky za služby (např. srovnávací měření)

3)    dotace a granty, apod.

4)    Za hospodaření asociace odpovídá rada asociace, která každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.

5)    Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.

Čl. 11

Zánik asociace

Asociace zaniká:

1)    Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí valné hromady,

2)    Rozhodnutím Ministerstva vnitra.

3)    Zaniká-li asociace dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

Čl. 12

Závěrečná ustanovení

1)    Asociace může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační, jednací řád asociace, etický kodex člena asociace, pravidla správné praxe a další závazná pravidla pro členy asociace.

2)    Asociace může na základě rozhodnutí valné hromady vydat pravidla ověřování odborné způsobilosti členů asociace, způsob dohledu nad takto stanovenou odbornou způsobilostí a pravidla trvalého nebo dočasného odejmutí rozhodnutí o odborné způsobilosti, např. Autorizační řád.

3)    Asociace má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

 

V Praze dne  5.10.2017

Rada asociace:

 

Mgr. Stanislav Paleček

Ing. Jiří Novák Ph.D.

Ing. David Bečkovský Ph.D.

Ing. Jiří Krejča

Ing. Zbyšek Kubíček

Školení - měření vzduchotěsnosti budov 2022

Asociace Blower Door CZ nabízí všem zájemcům...

více >>

Srovnávací měření 2021

Ve dnech od 15.9. do 18.9. 2021 již tradičně v...

více >>

Srovnávací měření 2020

Ve dnech od 9.9. do 10.9. 2020 již tradičně v...

více >>

Valná hromada asociace 2019

V souladu se zněním stanov Asociace Blower Door...

více >>

Srovnávací měření 2019

Ve dnech od 27.5. do 28.5. 2019 již tradičně v...

více >>

Valná hromada asociace 2018

V souladu se zněním stanov Asociace Blower Door...

více >>

Srovnávací měření 2018

Ve dnech od 28.5. do 30.5. 2018 již tradičně v...

více >>

Valná hromada asociace 2017

V souladu se zněním stanov Asociace Blower Door...

více >>

Srovnávací měření 2017

Ve dnech od 12.6. do 15.6. 2016 již tradičně v...

více >>

Srovnávací měření 2016

Ve dnech od 6.6. do 7.6. 2016 již tradičně v...

více >>

Valná hromada asociace 2016

V souladu se zněním stanov Asociace Blower Door...

více >>

Srovnávací měření 2015

Ve dnech od 8.6. do 10.6. 2015 již tradičně v...

více >>

Valná hromada asociace 2014

V souladu se zněním stanov Asociace Blower Door...

více >>

Srovnávací měření 2014

Ve dnech od 27. 5. do 29. 5. 2014 v Koberovech...

více >>

Srovnávací měření 2013

Ve dnech od 17. 5. do 18. 5. 2013 proběhlo...

více >>

Valná hromada asociace 2013

V souladu se zněním stanov Asociace Blower Door...

více >>

Srovnávací měření 2012

Ve dnech 12.1. až 13.1.2012 proběhlo...

více >>

Valná hromada asociace 2011

V souladu se zněním stanov Asociace BlowerDoor...

více >>

Vítejte

Vítejte na nové webu Asociace Blower Door CZ....

více >>