O asociaci

Představení asociace

Snaha o užší spolupráci mezi několika poskytovateli měření vzduchotěsnosti v ČR existuje přibližně od roku 2005. V roce 2009 byl Ministerstvem životního prostředí spuštěn dotační program Zelená úsporám. V rámci tohoto programu státní podpory pro úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech je mimo jiné podporována výstavba tzv. pasivních domů. Získání finančního příspěvku na výstavbu pasivního domu je vázáno mimo jiné také na úspěšné měření vzduchotěsnosti dokončené budovy. Očekávaný velký zájem o výstavbu pasivních domů související s možností státní podpory vyvolal v roce 2009 rychlý nárůst poskytovatelů měření vzduchotěsnosti budov v ČR.

Rychle rostoucí počet poskytovatelů měření vyvolal sílící potřebu výměny informací, vzájemné koordinace činnosti a především potřebu kontroly kvality jejich služeb s cílem udržení vysoké odborné úrovně. Tato situace vedla k založení Asociace Blower Door CZ.

Asociace Blower Door CZ byla založena 15.7.2009 jako dobrovolné, profesní, nepolitické občanské sdružení. Sdružuje fyzické osoby (samostatně výdělečně činné i zaměstnance firem), které se zabývají měřením průvzdušnosti budov, převážně tlakovou metodou (tzv. blower door test).

 

Cíle asociace jsou vymezeny ve stanovách takto:

1. Sdružovat fyzické a právnické osoby zabývající se stanovením průvzdušnosti budov, vývojem a výzkumem v oboru průvzdušnosti budov a stavebních konstrukcí.

tento cíl naplňuje asociace ve své otevřenosti všem osobám a jejich mateřským firmám, které se plně a bez výhrad ztotožňují se zněním stanov a tzv. Etického kodexu.

2. Podporovat profesní rozvoj osob zabývajících se stanovením průvzdušnosti budov. Vyvíjet, ověřovat a zavádět do praxe nové metody v oboru stanovení průvzdušnosti.

tento veskrze dlouhodobý program asociace je naplňován pravidelným setkáváním členů na srovnávacích měření a metodických seminářích

3. Dbát na dodržování správné praxe v oboru stanovení průvzdušnosti.

tento úkol je a bude plněn jak samotnými členy asociace, tak poučenou veřejností, kterou tímto vyzýváme ke spolupráci

4. Zajišťovat spolupráci členů asociace s laickou i odbornou veřejností.

již dlouho před vznikem asociace se členové zakladatelé věnovali propagaci a osvětě v oboru výstavby pasivních domů a jejich diagnostice, zvláště ve směru k dosažení neprůvzdušnosti obálky budovy. Této osvětové práci se věnují a spolu i s ostatními zkušenými členy budou věnovat i nadále

5. Spolupracovat s institucemi a orgány státní správy ve věcech dotýkajících se předmětu činnosti asociace.

za nezbytné považuje asociace vést dialog se státními a vědeckými institucemi vytvářejícími normy a legislativní prostředí související s předmětem její činnosti

Autorizace a srovnávací měření 2023

Termín autorizačního řízení a...

více >>

Školení - měření vzduchotěsnosti budov 2023

Asociace Blower Door CZ nabízí všem zájemcům...

více >>

Srovnávací měření 2022

Ve dnech od 2.6. do 3.6. 2022 již tradičně v...

více >>

Školení - měření vzduchotěsnosti budov 2022

Asociace Blower Door CZ nabízí všem zájemcům...

více >>

Srovnávací měření 2021

Ve dnech od 15.9. do 18.9. 2021 již tradičně v...

více >>

Srovnávací měření 2020

Ve dnech od 9.9. do 10.9. 2020 již tradičně v...

více >>

Valná hromada asociace 2019

V souladu se zněním stanov Asociace Blower Door...

více >>

Srovnávací měření 2019

Ve dnech od 27.5. do 28.5. 2019 již tradičně v...

více >>

Valná hromada asociace 2018

V souladu se zněním stanov Asociace Blower Door...

více >>

Srovnávací měření 2018

Ve dnech od 28.5. do 30.5. 2018 již tradičně v...

více >>

Valná hromada asociace 2017

V souladu se zněním stanov Asociace Blower Door...

více >>

Srovnávací měření 2017

Ve dnech od 12.6. do 15.6. 2016 již tradičně v...

více >>

Srovnávací měření 2016

Ve dnech od 6.6. do 7.6. 2016 již tradičně v...

více >>

Valná hromada asociace 2016

V souladu se zněním stanov Asociace Blower Door...

více >>

Srovnávací měření 2015

Ve dnech od 8.6. do 10.6. 2015 již tradičně v...

více >>

Valná hromada asociace 2014

V souladu se zněním stanov Asociace Blower Door...

více >>

Srovnávací měření 2014

Ve dnech od 27. 5. do 29. 5. 2014 v Koberovech...

více >>

Srovnávací měření 2013

Ve dnech od 17. 5. do 18. 5. 2013 proběhlo...

více >>

Valná hromada asociace 2013

V souladu se zněním stanov Asociace Blower Door...

více >>

Srovnávací měření 2012

Ve dnech 12.1. až 13.1.2012 proběhlo...

více >>

Valná hromada asociace 2011

V souladu se zněním stanov Asociace BlowerDoor...

více >>

Vítejte

Vítejte na nové webu Asociace Blower Door CZ....

více >>