Etický kodex členů asociace

PROFESNÍ, ETICKÝ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD
ASOCIACE BLOWER DOOR CZ

Článek 1.
Úvodní ustanovení

 1. Tento řád obsahuje profesní a etické zásady, kterými se řídí člen Asociace Blower Door CZ (dále asociace) při výkonu své profese i v občanské společnosti.
 2. Členství v asociaci je podmíněno přijetím tohoto řádu v souladu se stanovami.
 3. Řád upravuje chování, práva a povinnosti člena asociace ke společnosti, klientovi, profesi a kolegům.
 4. Současně řád upravuje postup disciplinárního řízení tak, aby byl spolehlivě zjištěn skutečný stav věci a zajištěno spravedlivé rozhodnutí o disciplinárním provinění člena asociace.

Článek 2.
Vztah ke společnosti

 1. Člen asociace chrání veřejné zájmy, prosazuje snižování energetické náročnosti budov ve všech aspektech jeho působení. Plně využívá svých vědomostí k dosažení vytčených cílů asociace.
 2. Člen asociace je povinen dodržovat kromě obecně závazných právních předpisů i vnitřní stanovy, řády a předpisy asociace a v rámci svých možností přispívá k precizování odborné legislativy.
 3. Člen asociace je plně odpovědný za odbornou úroveň výkonu své profese i za kvalitu výsledků své práce. Pokud je činný ve státní správě nebo samosprávě, nesmí úředně rozhodovat o dokumentaci nebo zakázkách, které sám vypracoval, nebo na jejichž vypracování se podílel.

Článek 3.
Vztah ke klientovi

 1. Člen asociace vykonává práce na zakázce na vysoké profesionální úrovni a v souladu s požadavky a zájmy klienta v mezích platných právních a odborných předpisů a technických norem i dotčených veřejných zájmů.
 2. Člen asociace poskytne klientovi v souvislosti se zakázkou potřebné odborné informace. Jednání s klientem jsou důvěrná a zachovává o nich mlčenlivost, pokud záměry klienta nejsou v rozporu s platným právním řádem.
 3. Člen asociace má nárok na přiměřenou odměnu za provedené výkony, která má být uvedena v uzavřené dohodě ve smyslu obecně platných předpisů.
 4. Člen asociace je povinen informovat klienta o kompletní ceně za provedené úkony a o rozsahu těchto úkonů nejpozději ve fázi potvrzení objednávky měření. Je nepřípustné, aby byla cena navyšována skrytými poplatky nebo došlo ke krácení rozsahu výkonů v místě měření. Pokud musí být cena upravována v závislosti na délce nebo rozsahu výkonu na místě měření, musí být klient o této eventualitě informován již ve fázi potvrzení objednávky.
 1. Člen asociace musí respektovat platné předpisy, normy a řád asociace. Pokud bude klient vyžadovat po členovi asociace porušení těchto pravidel, musí klienta o této skutečnosti informovat, případně odstoupit od zakázky.

 

 

Článek 4.
Vztah k profesi

 1. Člen asociace musí svým chováním a jednáním odpovědně šířit dobré jméno profese. Musí se vyvarovat takového jednání, které by ohrozilo nebo znevážilo naši profesi ve společnosti. Zejména se vyhýbá nekalým soutěžím, nezodpovědné a klamavé reklamě, prozrazování důvěrných informací, získaných od klienta nebo kolegů, zatajování vážných přestupků právních a odborných předpisů, technických norem a řádů. Zásadně odmítá různé formy nátlaku a ovlivňování.
 2. Člen asociace trvale sleduje vývoj své profese a celoživotním vzděláváním i aktivní činností ve společnosti si zvyšuje svou odbornou erudici.
 3. Člen asociace musí dbát na to, aby dokumentace provedeného měření byla provedena v rozsahu daným normou ČSN EN ISO 9972, TNI 73 0330, ČSN 73 0540-2. Výsledky měření nesmí být interpretovány v žádném případě, způsobem a formou, které by mohly být zavádějící.

 

 

Článek 5.
Vztah ke kolegům

 1. Člen asociace poskytuje na požádání v rámci svých možností kolegům odbornou spolupráci nebo konsultaci pokud tomu nebrání vnitřní řády právnických osob.
 2. Člen asociace se vyvaruje úmyslného přímého nebo nepřímého poškození svého kolegy ve všech oblastech činnosti, například autorského práva, nepřiměřenými cenovými nabídkami, neodbornou kritikou, atd.
 3. Člen asociace nepřevezme rozpracovanou zakázku bez souhlasu původního zpracovatele, nebo po odůvodněném požadavku klienta dokončit dílo jiným zpracovatelem bez ověření skutečnosti u původního zpracovatele. Pokud přebírá rozpracovanou zakázku, nebo navazuje na předchozí práci kolegy, je povinen respektovat jeho autorská práva.
 4. Člen asociace má právo zhotovovat odborné posudky, expertízy , recenze a pod. prací svých kolegů, je však povinen o této skutečnosti kolegu informovat před předáním díla objednateli.

 

Článek 6.
Kontrola praxe a členských povinností

 1. Asociace provádí kontrolu správné praxe a aktivní měřící činnosti svých členů
 2. Člen asociace je povinen, kromě ustanovení vyplývajících ze stanov asociace:

 

a)        Účastnit se minimálně jednou za sledované období srovnávacího měření

b)        Prokázat pravidelnou kalibraci svého měřícího zařízení minimálně jedenkrát za sledované období

c)        Prokázat vlastní aktivní měřící práce v rozsahu minimálně pět měření za sledované období

d)        Účastnit se tvorby národní databáze měření průvzdušnosti vkládáním výsledků měření souhrnně jedenkrát za sledované období

e)        Sledované období pro účely výkonu práv a povinností člena je dva roky

 

 

 

 

Článek 7.
Disciplinární řád

 1. Disciplinárním proviněním je takové jednání člena asociace, kterým je porušena jeho odpovědnost za dodržení etických a mravních norem, všeobecně platných předpisů, Stanov a řádů asociace.
 2. Člen asociace při zjištění, že byly porušeny v odst.1. uvedené zásady, bezodkladně písemně tuto skutečnost oznámí radě asociace. V oznámení je nutno uvést:

jméno, název organizace v níž pracuje, případně adresu proviněného,

datum zjištění a popis rozsahu provinění,

jméno a adresu oznamovatele.

 1. Na nejbližší schůzce rady asociace bude projednán disciplinární přestupek a rada rozhodne podle jeho rozsahu o případném projednání na disciplinárním řízení za účastí obou členů, případně o zpracování odborného posudku. Po podrobném projednání disciplinárního přestupku rada tajným bodovým hlasováním stanoví kárné opatření.
 2. Pro provedení disciplinárního řízení musí být rada asociace usnášeníschopná. Pokud se kárné řízení týká člena rady, ztrácí tento člen hlasovací právo k této záležitosti.
 3. Pro objektivní zhodnocení disciplinárního přestupku a stanovení spravedlivého kárného opatření je použito následující bodové hodnocení:

od 1 do 2 bodů - napomenutí a ústní omluva poškozenému, popř. ústní prohlášení o nápravě proviněného

od 2 do 4 bodů - napomenutí a písemná omluva poškozenému, popř. písemné prohlášení o nápravě proviněného

od 4 bodů - vyloučení.

Kárné opatření se stanoví na základě výpočtu aritmetického průměru bodového hodnocení přítomných členů rady a řádného zápisu o jednání disciplinárního řízení, potvrzeného všemi účastníky. Každý člen rady disponuje 4 body. Zápis obdrží obě zúčastněné osoby.

 1. Pokud proviněný člen asociace nesouhlasí s rozhodnutím rady, může se odvolat k nejbližší valné hromadě asociace.

 

Článek 8.
Závěrečná ustanovení

 1. Tento řád nabývá účinnosti jeho schválením na schůzi asociace dne 4.12.2019 Dior Outlet

 

Za radu asociace
předseda

 

 

Školení - měření vzduchotěsnosti budov 2022

Asociace Blower Door CZ nabízí všem zájemcům...

více >>

Srovnávací měření 2021

Ve dnech od 15.9. do 18.9. 2021 již tradičně v...

více >>

Srovnávací měření 2020

Ve dnech od 9.9. do 10.9. 2020 již tradičně v...

více >>

Valná hromada asociace 2019

V souladu se zněním stanov Asociace Blower Door...

více >>

Srovnávací měření 2019

Ve dnech od 27.5. do 28.5. 2019 již tradičně v...

více >>

Valná hromada asociace 2018

V souladu se zněním stanov Asociace Blower Door...

více >>

Srovnávací měření 2018

Ve dnech od 28.5. do 30.5. 2018 již tradičně v...

více >>

Valná hromada asociace 2017

V souladu se zněním stanov Asociace Blower Door...

více >>

Srovnávací měření 2017

Ve dnech od 12.6. do 15.6. 2016 již tradičně v...

více >>

Srovnávací měření 2016

Ve dnech od 6.6. do 7.6. 2016 již tradičně v...

více >>

Valná hromada asociace 2016

V souladu se zněním stanov Asociace Blower Door...

více >>

Srovnávací měření 2015

Ve dnech od 8.6. do 10.6. 2015 již tradičně v...

více >>

Valná hromada asociace 2014

V souladu se zněním stanov Asociace Blower Door...

více >>

Srovnávací měření 2014

Ve dnech od 27. 5. do 29. 5. 2014 v Koberovech...

více >>

Srovnávací měření 2013

Ve dnech od 17. 5. do 18. 5. 2013 proběhlo...

více >>

Valná hromada asociace 2013

V souladu se zněním stanov Asociace Blower Door...

více >>

Srovnávací měření 2012

Ve dnech 12.1. až 13.1.2012 proběhlo...

více >>

Valná hromada asociace 2011

V souladu se zněním stanov Asociace BlowerDoor...

více >>

Vítejte

Vítejte na nové webu Asociace Blower Door CZ....

více >>